UČIVO HLÁSKA

21.07.2009 21:00
 Detektív:
Vychovávateľ napíše na tabuľu slová, v ktorých je chýbajúca hláska. Úlohou detektíva je vypátrať chýbajúcu hlásku, doplniť ju a slovo správne prečítať. Chýbajúce hlásky môžu byť pripravené na magnetickej tabuli, alebo schované /medzi ostatnými v krabici, na stole, na nástenke, na okne a pod./
  
Čo hľadáš?
V krabici sú kartičky s písmenami malej abecedy. Žiak jednu vytiahne. Vychovávateľ /iný žiak/ sa ho pýta: "Čo hľadáš?". Žiak odpovie: "Hľadám peniaze" /vytiahol kartičku s písmenom p/. Ťahá ďalší žiak a povie: "Peniaze tu nie sú, hľadám knihu" /vytiahol kartičku s písmenom k/. 
Obmena: na kartičkách sú veľké písmená. Otázka je: "Koho hľadáš?"
  
Hra s novinami:
Vychovávateľ rozdá žiakom ústrižky z novín. Žiakom určí, ktoré hlásky bude ten-ktorý žiak dávať do krúžku. Výhodou je, že môže pracovať naraz celá trieda a krúžkovať toľko hlások, koľko bolo už prebraných.
  
Hlásky na cestách
Vychovávateľ rozdá žiakom kartičky s hláskami a určí, na ktorej koľaji bude ktorý vlak stáť. Hlásky sa pohybujú po peróne. Učiteľ hlási: Vlak so samohláskami stojí na 3. koľaji, vlak so spoluhláskami stojí na 1. koľaji" /neskôr dvojhlásky, mäkké a tvrdé spoluhlásky, mäkké slabiky a pod./. Hlásky nastupujú do svojich vlakov, kto sa pomýli, musí vystúpiť a vyhľadať svoj vlak.
  
Správne meno
Vychovávateľ pripne deťom na oblečenie písmeno /písané/, ktorým nezačína ich meno. Žiaci určujú, či im patrí alebo nepatrí. 
Obmena: vyhľadajú v triede všetkých spolužiakov, ktorých meno začína na dané písmeno.
  
Poskladaj a prečítaj
Vychovávateľ rozloží na stôl alebo magnetickú tabuľu niekoľko hlások. Žiak ich prečíta a pokúsi sa zostaviť z hlások slovo /slová/

Hlásky v daždi

Vychovávateľ rozmiestni hlásky na magnetickej tabuli. Vyvolá skupinu žiakov. Každý z nich si zoberie jednu hlásku. Žiaci sa medzi sebou poradia, aké slovo zložia. Na zvolanie vychovávateľa: „-Prší!“ sa hlásky postavia vedľa seba tak, aby vytvorili slovo.

Hra na široké „ä“

Vychovávateľ hovorí rôzne slová. Žiaci za každým slovom zatlieskajú. Ak je v slove „ä“ netlieskajú. Kto sa pomýli, môže sa vykúpiť tým, že povie slovo, v ktorom je „ä“

Hra na učiteľa

Vychovávateľ určí hlásku, na ktorú žiaci tvoria slová. Vyvolá prvého žiaka. Ak správne a rýchlo povie slovo, stáva sa učiteľom a vyvolá ďalšieho žiaka. Pri pomýlení vychovávateľ určí inú hlásku a hra pokračuje.
Obrázok – hláska

Žiaci majú pripravené písmená zo skladacej abecedy. Učiteľ ukáže obrázok, na ktorom je napríklad bubon. Žiaci zdvihnú hlásku „b“.
Pridaj správne písmeno

Žiaci sú rozdelení do skupín a každá má niekoľko obrázkov, ktoré sa začínajú známymi hláskami a rovnaký počet kartičiek s tými istými hláskami. Vychovávateľ povie napríklad slovo „auto“. V skupine, v ktorej je obrázok auta vstane jeden žiak a druhý k obrázku priloží hlásku „a“.

Prišla loď

Učiteľ hovorí: „-Prišla loď a priviezla nám hlásku „z“.“ Hodí malú loptičku niektorému žiakovi. Ten ju chytí a hneď povie slovo, ktoré začína hláskou „z“ a loptičku hodí späť vychovávateľovi. Vychovávateľ ju hodí ďalšiemu žiakovi.

Reťaz

Vychovávateľ povie slovo, napríklad „lopta“. Vyvolaný žiak povie slovo, ktoré sa začína hláskou „a“ a sám vyvolá ďalšieho žiaka. Obmena: Nové slová na poslednú slabiku.

Rovnaká hláska


Vychovávateľ určí, ktoré písmeno sa bude v slovách opakovať a na ktorom mieste v poradí bude. Napríklad hláska „k“ bude tretia v poradí. Vyhráva žiak (dvojica, skupina), ktorá za určený čas napíše najviac slov (mak, makovník, rakyta, hukot, hák, ďakujem).

Spíme

Žiaci majú hlavy položené na laviciach – spia. Vychovávateľ určí hlásku, na ktorú sa všetci prebudia. Ak v slove určená hláska nie je, žiaci ostanú spať.
Obmena: - určená hláska je na začiatku slova
  - určená hláska je v strede slova
  - určená hláska je na konci slova 
 
Zvedavý obrázok

Vychovávateľ vytlačí na kartičky obrázky a žiaci napíšu hlásku, ktorou sa daný obrázok začína.

Živá abeceda

Vychovávateľ rozdá žiakom lístky s hláskami. Potom povie nejaké slovo a žiaci, ktorí majú na lístkoch hlásky z daného slova sa postavia pred lavice.